Om oss

Hva er Den kulturelle skulesekken (DKS)?

DKS er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelevar i Noreg får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skulesekken er eit samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidl. Rikskonsertane) fekk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordninga.

Elevane og skulane skal gjennom ordninga få moglegheit til å oppleve, gjere seg kjende med og utvikle forståing for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilboda skal vere av høg kvalitet, og vise heile breidda av kulturuttrykk

Sitat Kulturtanken

Hva kan DKS være for eleven?

Eleven vil få uttrykke seg gjennom kunst, la seg bevege av kunst og kunstuttrykk og reflektere over kunst.

I løpet av grunnskolen vil eleven oppleve:

Visuell kunst i Sandefjord kunstforening og på Haugar Vestfold kunstmuseum. Profesjonelle kunstnere i klasserommet

Skuespillere og musikere i skolenes aulaer og gymsaler, og større teateroppsetninger og konserter i Hjertnes kulturhus.

Kulturarv, matkultur og historie fra by og bygd samt  fortellinger om nær og fjern fortid

Arkitektur og bygninger og møte med arkitekter

Forfattere som proklamerer dikt, leser fra egne bøker eller setter igang skriveprosesser

Kinofilm og møte med regissøren, og filmkunstverksted på skolen

Hva kan DKS være for læreren?

Kunst- og kulturmøtene kan knyttes til både fag, fagovergripende prosjektarbeid, arbeid med overordnet del av læreplanverket og læringsmiljø. Læreren vil for eksempel få anledning til å jobbe med:

Refleksjon, samtale og anlyse

Kreativitet

Samfunn, kultur, livsmestring og demokrati

Klasseromsdynamikk og skolemiljø

Grunnleggende ferdigheter

Tilpasset opplæring

Fag og kompetansemål

Hva er oppdraget for DKS?

DKS er et oppdrag for både kultur- og skolesektor. Fylkene og kommunene utvikler kulturprogram til skolene, og er oppdragsgivere for alle de kunst- og kulturaktørene som møter elevene. Skolene legger til rette for at alle elever skal få delta i ordningen, det er helt gratis for skolene. Mål og prinsipper for ordningen er nedfelt i Stortingsmelding 8, Kulturell skulesekk for framtida. Hovedmålene er formulert slik, DKS skal:

medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod

leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag

medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål

Ordningen forvaltes slik:

Kulturtanken
– Har status etat, underlagt KUD
– Driver overordnet faglig og strategisk arbeid
– Fordeler spillemidler til fylkeskommunene og direktekommunene

Fylkeskommunene
– Utarbeider kunst- og kulturprogram, til grunnskoler og videregående skoler i fylket
– Viderefordeler en andel av spillemidlene til kommunene
– Rapporterer til Kulturtanken

Direktekommunene
– Mottar hele sin andel av spillemidlene direkte (per i dag 12, eks. Bergen, Stavanger, Bodø)
– Utarbeider kunst- og kulturprogram, til grunnskolene i kommunen, mottar ikke kulturtilbud fra fylkeskommunen
– Rapporterer til Kulturtanken

Kommunene (utenom direktekommunene)
– Mottar kulturtilbud fra fylkeskommunen
– Utarbeider lokalt kulturprogram
– Rapporterer til fylkeskommunen